Provozní řád

 PROVOZNÍ/UBYTOVACÍ ŘÁD

 penzionvcelnice.cz (dále také jen „ubytovatel“)

 provozovaného:

  ……………..

 IČO: 01852680

 se sídlem / místem podnikání : Masarykovo nám. 33, 37842 Nová Včelnice

 1. Podmínky uzavření smlouvy o ubytování
 • Ubytování hostů v penzionvcelnice.cz  se uskutečňuje na základě smlouvy o ubytování uzavřené podle ustanovení § 2326 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na jejímž základě penzion penzionvcelnice.cz. (dále jen „ubytovatel“) poskytuje ubytovanému přechodné ubytování na ujednanou dobu nebo na dobu vyplývající z účelu ubytování v zařízení k tomu určeném a ubytovaný (dále také jen „host“) se zavazuje zaplatit ubytovateli za ubytování a za služby s ním spojené ve lhůtě stanovené tímto ubytovacím řádem (dále také jen „smlouva“).
 • Smlouva o ubytování je uzavřena vždy písemně. K dodržení požadavku formy postačí alespoň písemné potvrzení objednávky či rezervace včetně elektronické formy.
 • Práva a povinnosti smluvních stran výslovně neupravená smlouvou o ubytování jsou upraveny tímto ubytovacím řádem a ceníkem služeb ubytovatele. Stanoví-li ubytovací smlouva něco jiného než tento ubytovací řád a/nebo ceník ubytovatele, použije se ubytovací smlouva.
 • Pokud ubytovaný nedodrží povinnosti vyplývající ze smlouvy o ubytování a k ní přiloženého ubytovacího řádu a/nebo ceníku ubytovatele nebo jiným způsobem porušuje dobré mravy (dále jen „pochybení“), je ubytovatel oprávněn smlouvu o ubytování před uplynutím ujednané doby vypovědět, a to i bez výpovědní doby, byl-li host na své pochybení ze strany  ubytovatele upozorněn postupem dle ustanovení §2331 občanského zákoníku.

 

 1. Uzavření smlouvy, rezervace
 • Ubytovaný je povinen provést objednávku ubytování u ubytovatele v písemné formě popř. provést rezervaci telefonicky a tuto následně u ubytovatele písemně potvrdit. Písemnou rezervací resp. potvrzením telefonické rezervace dle předchozí věty se rozumí objednávka učiněná prostřednictvím rezervačního formuláře (webových stránek), emailem na adresu ubytovatele, nebo elektronicky zprostředkovatelem ubytování.
 • Jakmile ubytovatel obdrží od hosta objednávku v písemné formě nebo písemné potvrzení rezervace, vystaví hostovi zálohovou fakturu na zálohu znějící na výši 50%-100% z předpokládané ceny ubytování, kterou zašle hostovi na adresu uvedenou hostem v objednávce dle bodu 2.1 tohoto článku. Ubytovaný je povinen zálohu uhradit ve lhůtě a dle podmínek uvedených v zálohové faktuře. Záloha není vyžadována pouze v případě pobytů rezervovaných 30 a méně kalendářních dnů před požadovaným dnem nástupu k ubytování. V takovém případě probíhá úhrada ceny ubytování v plné výši před nástupem k ubytování.
 • K uzavření ubytovací smlouvy dochází za kumulativního splnění dvou podmínek, a to doručením písemné objednávky nebo písemného potvrzení rezervace ubytovateli a okamžikem, kdy ubytovatel od ubytovaného obdrží částku představující zálohu na ubytování nebo cenu ubytování v případech, kdy dle odst. 2.2 tohoto článku není záloha vyžadována.

 

 • Host uhradí částku představující doplatek ceny za ubytování, tj. sjednanou cenu za ubytování poníženou o uhrazenou zálohu dle čl. 2. odst. 2.2 ubytovacího řádu. Po zaplacení doplatku ceny za ubytování vystaví ubytovatel hostovi daňový doklad potvrzující zaplacení celého pobytu. Ustanovení poslední věty čl. 2. odst. 2.2 tím není dotčeno, v takovém případě vystaví ubytovatel hostovi daňový doklad potvrzující zaplacení celého pobytu.
 • Ubytovatel je oprávněn při platbě převodem požadovat úhradu kauce určené k úhradě škod způsobených hostem v průběhu pobytu a je stanovena dle délky doby pobytu a počtu hostů.
 • Host se zavazuje seznámit a následně dodržovat ubytovací řád, který si přečetl, porozuměl mu a odsouhlasil odesláním rezervačního formuláře z webových stránek provozovatele a zprostředkovatelů.

 

 1. Zrušení rezervace, odstoupení od smlouvy před nastoupením k ubytování, nedostavení se k čerpání ubytování
 • Neuhradí-li host zálohu dle čl. I. odst. 2.2 řádně a/nebo včas, rezervace ubytování se marným uplynutím lhůty splatnosti zálohové faktury ruší.
 • Host je oprávněn odstoupit od smlouvy o ubytování přede dnem nástupu k ubytování, a to i bez udání důvodu. Host je povinen doručit ubytovateli písemné oznámení o odstoupení od smlouvy. Ubytovatel je v takovém případě oprávněn účtovat hostovi storno poplatek, jehož výše bude vypočtena z výše uhrazené zálohy, přičemž sazba storno poplatku bude stanovena takto:
Okamžik doručení odstoupení ubytovateli (v kalendářních dnech)Sazba storno poplatku (v %)
60 a více dní před plánovaným nástupem k ubytování0 % z výše uhrazené zálohy
59–30 a více dní před plánovaným nástupem k ubytování50 % z výše uhrazené zálohy
29–14 a více dní před plánovaným nástupem k ubytování70 % z výše uhrazené zálohy
13–1 dní/den před plánovaným nástupem k ubytování100 % z výše uhrazené zálohy
 • V případě, že se host nedostaví k čerpání ubytování do 24 hodin po sjednaném nástupu k ubytování, je ubytovatel oprávněn odstoupit od smlouvy o ubytování a současně je oprávněn účtovat hostovi storno poplatek ve výši 100 % z výše uhrazené zálohy. Toto neplatí v případě, že zákazník o pozdějším nástupu na pobyt ubytovatele s předstihem, ne však později než 1 den před plánovaným nástupem k ubytování, telefonicky nebo písemně upozorní. Na formu upozornění se přiměřeně užijí podmínky stanovené v čl. 2. odst. 2.1 tohoto ubytovacího řádu.
 1. Příjezd do penzionu
 • Není-li sjednáno jinak, ubytovávání přijíždějících hostů probíhá v době od15 do 22hod.
 • Počet osob na pokoji odpovídá počtu osob přihlášených k ubytování. Ubytovaný se zavazuje oznámit jejich přesný počet při přihlášení.
 • Doba ubytování je dohodnuta nejpozději při ubytování hosta.. Doba ubytování může být prodloužena pouze se souhlasem ubytovatele a musí být podložena písemným zasláním e-mailem, sms zprávou ubytovateli.
 • Ubytovaný tímto uděluje souhlas ubytovateli se zpracováním a uchováním svých osobních údajů, v rozsahu poskytnutých údajů, a to za účelem poskytnutí ubytování a evidence hostů ve smyslu zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích a zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů. Bližší povinnosti hosta a ubytovatele ohledně vedení evidenční knihy resp. domovní knihy jsou stanoveny shora uvedenými právními předpisy.
 1. Obecná pravidla ubytování
 • Host má právo užívat prostor vyhrazený mu k ubytování a využívat služby s ubytováním spojené.
 • Při nástupu do ubytování obdrží host klíč, od pokoje. Host je povinen předejít ztrátě, zničení, poškození klíče, jakož i zpřístupnění klíče třetím osobám, které nejsou přímým účastníkem příslušné smlouvy o ubytování, sjednané mezi hostem a ubytovatelem. Případné sankce za ztrátu, zničení, poškození jakož i zpřístupnění klíče dle předchozí věty jsou upraveny v ubytovací smlouvě.
 • Host je povinen:
 1. seznámit se s ubytovacím řádem a dodržovat jej;
 2. uhradit cenu za ubytování dle platného ceníku;
 3. řádně užívat prostory určené k ubytování, udržovat pořádek a čistotu ve všech prostorách určených k ubytování;
 4. zajistit dodržování čistoty v prostorách určených k ubytování;
 5. chránit vybavení zařízení v prostorách určených k ubytování proti poškození;
 6. bezodkladně oznámit poškození nebo škodu, kterou host nebo osoby s ním ubytované způsobil(y);
 7. Z bezpečnostních důvodů není dovoleno ponechávat děti do 10 let věku bez dozoru dospělých ve všech prostorách ubytovacího zařízení.
 8. v době od 22:00 hod. do 07:00 hod. se chovat způsobem, aby nerušil ostatní osoby nadměrným hlukem;
 9. při odchodu z pokoje uzavřít v pokoji vodovodní uzávěry, zhasnout světla, vypnout elektrické spotřebiče, které se v době nepřítomnosti hosta neužívají, a uzavřít okna;
 10. při odchodu z penzionu zanechat klíč ve dveřích pokoje.
 11. V případě, že i přes upozornění bude chování ubytovaných odporovat dobrým mravům či hrubě porušovat tento Ubytovací řád, má provozovatel právo s okamžitou platností ukončit pobyt hosta bez jakékoli finanční náhrady i před uplynutím dohodnuté doby. Nárok provozovatele vymáhat úhradu škod či ztrát na ubytovaném tím není nijak dotčen ani krácen.
 12. Míčové hry a jiné sporty je možno provozovat pouze na místech určených k tomuto účelu. Veškeré sportovní vyžití je pouze na vlastní nebezpečí. Provozovatel nezodpovídá za případné úrazy či poškození zdraví.
 13. Ubytovaným není dovoleno brát na pokoje sportovní nářadí ani předměty, pro jejichž úschovu není vyhrazené místo.
 14. Dětská hřiště (houpačky, skluzavky, prolézačky apod.) mohou děti používat pouze na vlastní nebezpečí za přítomnosti dospělé osoby (rodiče, apod.), kdy rodiče ručí za děti . Provozovatel upozorňuje hosty, aby nepouštěli děti na hřiště bez dozoru.
 15. Vstup do objektu je na vlastní nebezpečí.
 16. Je zakázáno odhazovat odpadky mimo určená místa, nebo jinak znečišťovat prostředí.
 17. Motorová vozidla smí být zaparkována jen na určených místech. Tato parkovací plocha není hlídaná a provozovatel neručí za případné ztráty či poškození vozidla, nebo věcí ve vozidle.
 • Host nesmí bez souhlasu ubytovatele:
 1. provádět podstatné změny v prostorách určených k ubytování (stěhovat nábytek, přemisťovat vybavení apod.);
 2. odnášet jakékoli vybavení a zařízení z prostor určených k ubytování;
 3. používat v prostorách určených k ubytování vlastní spotřebiče vyjma malých spotřebičů používaných hostem pro osobní hygienu a kancelářskou práci;
 4. přenechat prostory určené k ubytování jiné osobě;
 5. přijímat návštěvy v prostorách určených k ubytování výhradně pouze se souhlasem ubytovatele;
 6. uvádět adresu domu s prostory určenými k ubytování jako místo svého podnikání;
 7. umístit v prostorách apartmánového domu zvířata.
 8. umístit ve venkovních prostorách jakýkoliv stan, altán apod. bez vědomí ubytovatele.
 9. Host dále v prostorách určených k ubytování nesmí:
 • nosit zbraň, střelivo a výbušniny nebo je jinak přechovávat ve stavu umožňujícím jejich okamžité použití;
 • drže, vyrábět nebo přechovávat omamné nebo psychotropní látky nebo jedy, nejde-li o léčiva, jejichž užívání bylo hostu předepsáno lékařem;
 • kouřit; to neplatí v případě venkovních prostor umístěných mimo pozemek apartmánového domu vyhrazených ke kouření a viditelně označených příslušným symbolem;
 • používat otevřený oheň
 1. Odpovědnost ubytovatele za věci ubytovaného
 • Žádost o náhradu škody způsobené na věcech ubytovaného lze oznámit pouze do 15 dnů po zjištění poškození. Škoda nebude uhrazena, způsobil-li poškození věci sám host nebo osoba, která ho doprovází.
 • Pokud host zanechá své věci na pokoji po skončení pobytu a není ubytování uhrazeno, odstěhuje ubytovatel věci hosta z pokoje a uskladní je na bezpečném místě tak, aby zabránil jejich poškození. Po uhrazení dluhu na ubytování vydá ubytovatel uskladněné věci hostovi.
 1. Bezpečnost, odpovědnost hosta za způsobenou škodu
 • Host je povinen se seznámit s bezpečnostními pravidly a evakuačním plánem v případě požáru.
 • Host si při svém konání počíná tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě na svobodě, životě, zdraví nebo vlastnictví jiného.
 • V případě ztráty klíče nebo poškození klíče uhradí host náklady související s vyřešením, opravou daného problému.
 • Způsobí-li host svým jednáním na majetku ubytovatele škodu, je host povinen škodu ubytovateli uhradit.
 1. Odjezd z apartmánu
 • Ubytovaný je povinen opustit pokoj, kde je ubytován, do 10hod.
 • Host zanechá klíče zevnitř dveří pokoje.
 1. Informace o nakládání s osobními údaji

 

 • Ubytovatel zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů
 • Za účelem rezervace jsou zpracovávány tyto osobní údaje/kategorie osobních údajů: Příjmení, jméno hosta, telefonní kontakt, e-mailová adresa, adresa trvalého bydliště, údaje spojena s platbou.
 • Osobní údaje bude ubytovatel zpracovávat na základě smluv o zpracování osobních údajů.
 • Seznam subjektů/kategorií příjemců, kterým můžou být osobní hosta údaje zpřístupněny, naleznete na [doplňte odkaz]
 • Osobní údaje bude apartmánový dům zpracovávat po dobu [doplňte roky nebo kritéria použitá pro stanovení této doby].
 • Host má právo přístupu ke svým osobním údajům zpracovávaných ubytovatelem , jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a právo vznést námitku proti zpracování.
 • Host má dále právo získat od ubytovatele osobní údaje, které se hosta týkají a jež subjekt údajů ubytovatel Ubytovatel na základě žádosti hosta poskytne subjektu údajů údaje bez zbytečného odkladu ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu nebo je na žádost hosta poskytne jinému jednoznačně určenému správci. Toto právo se nevztahuje na osobní údaje, které nejsou zpracovávány automatizovaně.
 • Domnívá-li se host, že dochází k neoprávněnému zpracování jeho osobních údajů, může se obrátit se stížností na dozorový orgán, kterým je pro území České republiky Úřad pro ochranu osobních údajů (uoou.cz).
 • Kontaktní údaje ubytovatele : 

Tento Ubytovací řád vstoupil v platnost a účinnost dnem